Retningslinjer og utleiepriser for Kjenn samfunnshus

Første gang vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget i møte 4. september 2000, sak 053/00.
Revidert av kultur- og oppvekstutvalget i møte 10. februar 2003, sak 017/03. Revidert av Lørenskog hus i 2013, for å kunne brukes til lokalene slik det er etter gjennomført oppgradering.

1. Kjenn samfunnshus skal i hovedsak brukes til kulturvirksomhet i kommunal regi og til øvelser og arrangement/aktiviteter som forestås av lokale organisasjoner.

2. Bestemmelsene gjelder for hele samfunnshuset.

3. Kjenn samfunnshus kan leies ut til kulturelle, kommersielle og private formål. Med kommersielle leietakere forstås leietakere som har direkte ervervsmessige formål med sitt leieforhold, samt offentlig virksomhet.

4. Utleie foretas som enkeltbestillinger eller periodebestillinger.

Med periodebestillinger forstås bestillinger av et lokale ukentlig eller månedlig, på faste dager.

Ved periodebestillinger har lokale organisasjoner innenfor kultur- og idrettsutvalgets ansvarsområde prioritet foran annen utleie.

5. Spesielt om samfunnssalen:

Samfunnssalen er i utgangspunktet en kultursal som først og fremst skal tjene som øvingssal og fremføringssal for tradisjonelle kunst- og kulturformål (teater, konserter, dans og andre kulturarrangement). Utleie til kommersielle og private formål skal ikke fordrive denne virksomheten, men utfylle og utnytte salens kapasitet.

Kulturhussjefen skal se til at samfunnssalen brukes effektivt og i overenstemmelse med ovenstående, og har mandat til å fastsette omfanget av leieforhold.

Kulturhussjefen kan likeledes henvise leietakere til andre og mer egnede lokaler som kultur disponerer (for eksempel i Lørenskog hus).

6. Det gis ikke anledning til servering av alkohol i Kjenn samfunnshus.

7. Kulturhussjefen er ansvarlig for utleie og drift.

Kulturhussjefen har mandat til i spesielle tilfeller å innvilge redusert leie. Dette gjelder i forbindelse med større kulturarrangement, semester- og langtidsleie og for avtaler om leie av flere rom samtidig.

Kulturhussjefen har også mandat til å prioritere enkeltbestillinger fremfor periodebestillinger og å flytte periodebestilte leieforhold.

8. Utleieprisene er basert på en leietid på inntil 8 timer. For arrangementer som går utover dette betales et tillegg per time.

Faste leietakere kan selv stå ansvarlig for tilsyn etter særskilt avtale. Andre leietakere, som ikke har inngått slik avtale, belastes utgifter for vaktmester/tilsyn i henhold til gjeldende prisliste.

Dersom det stilles spesielle krav til renhold av lokalene som går utover gjeldende renholdsplan, belastes leietaker utgiftene for dette etter medgått tid i henhold til gjeldende prisliste.

9. Det betales 50% tillegg til vedtatte leiepriser for bevegelige helligdager og dager før disse, samt søndager.

10. Leieprisene tas opp til vurdering hvert år i forbindelse med kultur- og idrettsutvalgets budsjettbehandling.

11. Lokale organisasjoner kan innvilges gratis eller subsidiert leie i henhold til ”generelle bestemmelser for utleie av anlegg kultur har brukeransvaret for”.

12. Kulturhussjefen bemyndiges til å inngå leieavtaler på vegne av Lørenskog kommune etter gjeldende retningslinjer, dog slik at periodebestillinger ikke inngås utover ett skoleår. Leieforhold av lengre varighet skal godkjennes av kommunalsjef kultur.

13. Andre bestemmelser knyttet til leieforhold i Kjenn samfunnshus fremgår av

Ordrebekreftelse/korttidskontrakt, som brukes ved enkeltbestillinger.
Fremleiekontrakt, som brukes ved leieforhold av lengre varighet.

14. Kjenn samfunnshus har ingen fast utleietid.

AVBESTILLINGSKOSTNADER

Leietager må avbestille senest 30 dager før arrangementsdato. Avbestillinger som er senere enn 30 dager før arrangement belastes med 50% av leiesummen. Avbestillinger som er senere enn 15 dager før arrangementsdato belastes med 100% av leiesummen.